حأمیده خیر آبادی ۱۳۰۳ میأن به دۊنیا بؤمؤ ، ایتأ جأ بازیگران زن سینمای ایران ایسه .اون رشت میأن جأ اۊستان گیلان ایران مهدتئاتر به دونیا بؤمؤ. اون ثریا قاسمی مار ایسه کي ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ تهرانه مئن بمرده.

فیلمانی که بازی بوگود0دچينواچين

Ghas7.jpgگیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.