نورالدین دعایی

نورالدین دعایی جورشری ایته از هنرمندان قدیمی تئاتر بو کی سال ۱۳۰۸، لشت نشاء میأن به دونیا بومو و ۲۸ مهر ماه ۱۳۸۷ دارفانی وداع بوگوفته.

نورالدین دعایی، طبع ظریف و شاعرانه ای دأشتی و در شناخت گوشه یابی موسیقی تعزیه، فریدون پوررضا اَمرأ همکاری بوگوده. دعایی، آواز هم خواندی و از صدای بسیار خوشی برخوردار بو، اون هَتو مرثیه و نوحه هم خواندی و به ردیف آوازی تسلط دأشتی. حاصل اون زندگی فرزندان هنرمندی چون فرامرز دعائی و محمد دعایی و فرزاد دعایی ایسه.