هؤی (گب) ‏۳ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۹ (UTC)

شاباشویرایش

  دؤجئه بؤبؤستن شاباش
چه گواراˇدوجئه بؤبؤستن افتخار ويسين. ناجه دأنيم شيمي جي ويشته دؤجئه مقالات بيبينيم. سرفراز ببيد. Hashter ‏۱۷ آوريل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)
شؤما تانين قالب:کارگير دؤجئه وانويس جي خؤر کارگيرˇولگ مئن ايستيفاده بؤكؤنين. ضمن اينكه شيمي نام، گيلکي ويکيپيدىاى افتخارات مئن ثبت بؤبؤست. Hashter ‏۱۷ آوريل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۷ (UTC)

پۊر ممنۊن، ألبت اي مقاله یته بررسي ؤ پاکسازي خأنه گه وأني بؤنم. ايمه اينگه وانویس ٚ نؤم-ه دگأردنئین چاؤدين چه گؤوارا اين ٚ سر مي نظر وأ بحث بؤنيم چۊنگه مۊ یته کۊبایي آهنگ گه چه ٚ دؤني خؤندن بؤبه مئن چه گِوارا بيشنؤوسم هیتأني چه (۲۰۰۸) فيلم ٚ مئن، أگر مخالفتي ندأرين هندئه نؤم هۊ قبلي وکه. هؤی (گب) ‏۱۹ آوريل ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC)