تؤضيح اۊ چي گه نويسنين اۊ چي گه اينين
وؤتˇ تمامتˇ دله
ایتالیک وؤت

''ایتالیک''

ایتالیک

پۊررنگ وؤت

'''پوررنگ'''

پۊررنگ

پۊررنگ ؤ ایتالیک

'''''پوررنگ ؤ ایتالیک'''''

پۊررنگ ؤ ایتالیک

ديريني خالؤن

(ویکیپدیا ولگؤنˇ مئن)

ولگˇ نؤمه (تیتره) دو ته [[]] مئن بنین تا خال ببون گیلکی ویکیپدیا مئنˇ ولگؤنه.ایرانˇ مورسؤن
[[ولگˇ نؤم]]
[[ولگˇ نؤم|خالˇ وؤت]]

ولگˇ نؤم
خالˇ وؤت

یکته ولگˇ دیگره هدایت گودن #تغییرمسیر [[مقصدˇ ولگ]]
 1. تغییرمسیر مقصدˇ ولگ
بیریني خال

(باخی وبجیگه‌ٰنه)

[http://www.example.org]
[http://www.example.org Text]
[وؤت http://www.example.org]
http://www.example.org

[۱]
Text
وؤت
http://www.example.org

گبˇ ولگؤنˇ مئن امضا زئن

~~~~

Username ‏۲۲:۴۹,
۱۳ جۊن ۲۰۲۴ (UTC)
خالي گب ؤ قأوه دیکؤن ؤ نظرخأستنؤنˇ ولگˇ مئن امضا بزين نأ وانیویسؤن ؤ باخی ولگؤنˇ مئن.

تاتایی نأنقالب:Anchor

[[پرونده:مثال.jpg|بندانگشتی|alt=وؤتی کي تاتایی جا هنه|تاتایی توضیحات]]

وؤتی کی تاتایی جا هنه
تاتایی توضیحات
جرگه (رده) علاوه گۊدن ئبهقالب:Anchor [[جرگه:اۊنˇ نؤم]] جرگه (رده) خأ ولگ جیری ؤ سراخر ؤ مئن‌ویکی‌ئنˇ قبل بأ. جرگه نؤمه شأنه او نوارˇ مئن دئن کی وانیویسˇ جیر هنه.
مئن‌ویکی‌ئنه نأن [[وانیویسˇ نؤم، او ویکی مئن:ویکی اختصاری حرف]]

مثلن اینگیلیسی ویکی وأسی

مئن‌ویکی خأ ولگ جیری ؤ سراخر ؤ جرگهٰ‌نˇ پسی بأ.
سربس دأن

تي خؤنابدؤن،<ref>محمود پاینده لنگرودی. فرهنگ گیل و دیلم. انتشارات امیر کبیر. تهران: ۱۳۶۸.</ref> ببون.<ref>http://www.cnn.com</ref>

== سربس ==
{{جیرنویس}}

تي خؤنابدؤن،[۱] ببون.[۲]

سربس

 1. محمود پاینده لنگرودی. فرهنگ گیل و دیلم. انتشارات امیر کبیر. تهران: ۱۳۶۸.
 2. http://www.cnn.com


خالي اولˇ سطر
باخی ولگؤنه هدایت گودنقالب:Anchor
تغییرمسیر خأ اولی رچˇ اول بمؤنه.

#تغییرمسیر [[مقصدˇ ولگ]]

مقصدˇ ولگ

باخی ولگؤنˇ مئنˇ یکته وابینه هدایت گودن
تغییرمسیر خأ اولی رچˇ اول بمؤنه.

#تغییرمسیر[[مقصدˇ ولگ#وابینˇ نؤم]]

مقصدˇ ولگ#وابینˇ نؤم

وابینؤن

چن جورˇ اندازه مئن

== تراز ۲ ==
=== تراز ۳ ===</nowنامتنمممممذاتتالالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتiki></tt>{{سخ}} <tt><nowiki>==== تراز ۴ ====
===== تراز ۵ =====

(= تراز ۱ = تیترˇ جي استفاده نکونین چون اي تراز وانیویسˇ اصلˇ تیتر قرار گینه ؤ مدیاویکی منه اونه جایˇ دیگه کاراگیره.)

تراز ۲

تراز ۳

تراز ۴

تراز ۵
گوله‌یی لیستؤن

* یک
* دو
** دو ؤ نیم
* سو

 • یک
 • دو
  • دو ؤ نیم
 • سو
شوماره‌دار لیستؤن

# یک
# دو
## دو ممیز یک
# سو

 1. یک
 2. دو
  1. دو ممیز یک
 3. سه
دؤشته وؤتؤن
معمولن گبˇ ولگؤنˇ مئن، اینˇ وأسی کی بحثه راحتتر شأسته‌بون مرور گودن، اینه کاراگینن، ایتؤ کی آؤجا دأنˇ زمت، وؤته یک درجه نسبت به مخاطبˇ وؤت دؤزؤنئنه (فرو دئنه).

بی دؤشتگی (عادی)
:اول دؤشتگی
::دوم دؤشتگی
:::سوم دؤشتگی

بی دؤشتگی (عادی)

اول دؤشتگی
دوم دؤشتگی
سوم دؤشتگی
بعدی رچه شؤن

بعدی رچه شؤنˇ وأسی، دو ته رچˇ مئن یک رچ خالی بنین:

اول رچ

دوم رچ

سوم رچ

اول رچ

دوم رچ

سوم رچ

جدول چاگودن‌ئبه رانما:جدولؤنه بینین.