Wikipedia:ويکيپديا چي نئه

توضیح:
ای صفحه بنویشته‌ٰن، ویکی‌پدیا سیاستؤن و پنج ته قانونˇ سر بنأ ببؤ و کاربرؤن اونˇ سر توافق دأنن. اگه خأنین ای صفحه مئن دچین‌واچین بکونین یا تغییر بدین، تینین ای کاره بکونین، ولی بئتره کی اوّل بحثˇ صفحه مئن شیمه نظره بنویسین و بگین که خأنین چی‌چیه اضافه یا کمأ کونین تا نظرخاهی ببی.

ویکی‌پدیا کاغذی دانشنامه نیه

دچينواچين

شمه ائره هیچ محدودیتی ندأنین که چندی و چنته موضوعˇ ره بنویسین. ولی چون اگه یکته وانیویس پور دراز ببون، مومکنه که اینترنتˇ مئن اونˇ دئن طول بکشی و سنگین ببی، بئتره کی اگر یکته وانیویس (مقاله) طولانی ببؤ، اونه دشکنین و چنته وانیویس اونأ جی در بأرین و لینکˇ همره اوشؤنˇ به هم مربوط بکونین. مثلن اگه یکته شهرˇ ره وانیویس نویشته درین و خیلی زیاده، دئه لازم نیه کی اونˇ شهردارؤنˇ جی‌م هو وانیویسˇ مئن بنویسین. تینین او شهرˇ وانیویسˇ مئن لینک بدین به یکته صفحه به نامˇ «فلان شهر (شهرˇ نام)ˇ شهردارؤن» و بازون او صفحه مئن راجه به او شهرˇ شهردارؤن بنویسین.

ویکی‌پدیا لؤغتنامه نیه

دچينواچين

ویکی‌پدیا لؤغت‌نامه یا فرهنگ لغات نیه. هینˇ وأسی ویکی‌پدیا وانیویسؤنˇ مئن کلمه‌ٰنˇ معنی نوا دبؤن. خاهش کؤنیم او وانیویسؤنی که اوشؤنˇ مئن خالی یکته واژه معنیه توضیح دئنه، ننویسین و اوشؤن‌ئبه مدخل چأنکونین.

البته گاگلف بعضی صفحه‌ٰن هننأ کی اوشؤنˇ مئن یکته واژه ابهام‌زدایی واسی، اونˇ مختلف معانیه بنویشته دأنه یا گاگلف یکته موضوعˇ مئن اونˇ فننی کلمه‌ٰنه لیست بوده دأنه کی ایشؤن استثنا ایسسن.

اگه خأنین یکته گیلکی واژهٰ ثبت بکونین یا اونˇ معنیه بنویسین، ویکی‌پدیا وأ بدین و بشین ویکی‌واژه مئن و خودتؤنˇ لؤغته با اونˇ معنی ثبت بکونین.

ویکی‌پدیا، تازه تحقیقاتˇ جیگا نیه

دچينواچين

ویکی‌پدیا مئن نوا شخصی افکار و شخصی تحلیلؤنه وارد گودن. خاهش کؤنیم که ویکی‌پدیا مئن ایشؤنه وارد نکونین:

1) ابتکاری تحقیقات. تازه راه‌حل و تازه ابتکار و تازه واژه -کی تازه چأگوده ببؤ- نوا ویکی‌پدیا مئن بنویشته ببؤن. اگه ایته تازه و ابتکاری تحقیق دأنین، اونه ویکی‌پدیا مئن نأرین. اوّل اونه علمی مجله‌ٰن و کاغذی منابعˇ ره اوسئی بکونین و اگه اوشؤن اونه قبول بودن و شیمه ابتکار ثبت ببؤ، ویکی‌پدیا راجه به اون یکته گؤزارش نویسنه.
هینˇ وأسی لازمه کی وانیویسˇ مئن اگه نظری اعلام بنه، منبع بدأره تا معلوم ببون کی نویسنده نظر نیه.
2) تازه اختراعات. اگه یکته واژه یا یکته حرکت (ورزشˇ مئن یا رخصˇ مئن) اختراع بودین یا یکته دستگا چاگودین، مننین اونه ویکی‌پدیا مئن اطلاع بدین. خأ بئسین تا باخی منابع اونه تایید بکونن و بازون ویکی‌پدیا مئن منتشرأ بی.
3) وبلاگ‌نویسی یا شخصی تألیف یا شخصی بنویشته. ویکی‌پدیا وانیویسؤن شخصی‌نویسی جیگا نیه. اگه شیمه نظرات اون‌قدر مهممه کی لازمه یکته دانشنامه مئن بأی بئتره صبر بکونین تا دیگران راجه به اون بنویسن.
4) کألˇ گب و گردˇکله. وانیویسؤنˇ مئن گردˇکله نگیرین و همدیگرˇ همره بحث نکونین. اگه راجه به او وانیویس گب دأنین، اونˇ گبˇ صفحه مئن بنویسین و اگه یکته کاربرˇ همره گب دأنین، او کاربرˇ گبˇ صفحه مئن پیام بنین.

ویکی‌پدیا منبر نیه

دچينواچين

ویکی‌پدیا مئن نوا تبلیغات گودن. چی سیاسی و حزبی، چی تجاری و چی شخصی. وانیویسؤنˇ مئن نوا هی کسأ جی حمایت گودن یا هی کس‌ئبه تبلیغ گودن. البته یکته وانیویس تا او زمات کی بی‌طرف باقی بمؤنه، تینه راجه به یک نفر یا حزب یا گورو گب بزنه.

ویکی‌پدیا مئن نوا تجاری تبلیغات گودن و اگه قراره راجه به یکته شرکت یا تجاری علامت و مارک یا محصول وانیویس بنویشته ببی، وا بی‌طرفی رعایت ببون.


أشانم بخانید

دچينواچين