نؤرۊز ما

(مسير عوضاؤدن نوروز ما أجي)


نوروز ما
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

گالشی تقويم مئن، يه‌ته ما ايسم ايسه کی 17 مورداد هجری شمسی جی شورو بونه و 15 شهريور توماما بونه.

ای ما اولين روز، گالشی سالِ اولين روز ايسه و ای روز مئن، يه‌ته جشن گينن نوروز ِ بل نامی.

ا ماه گیلکان ر مثل فروردین ماه ایسه . گیلان مئن رسم ایسه شب قبل آغاز سال مردوم پیشاشو شده و کوهان و تپان رو یا هطویی کوچان مئن آتیش روشنا کونده که اون نوروز بل (شعله فروزان آتش نوروزی) گیدی .

گیلانن موتقدده زیمین ا شب مئن خو نفس سردا بیرون فاده.

ا ما دورون موقع جما گودن برنج ایسه هنا ویسی خیلی جه روستاهان مئن جشن خرمن با جشن نوروز بل ایته به.

پیوندان

دچينواچين

مسعود پور هادی

[۱]

[۲]

ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند