تۊتکابؤن
ايته تاتايي {{{رسمي نام}}} ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکي
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۱۷۹


تۊتکابؤن ايته جه رۊبارˇ شأرستانˇ شأران ايسه. أ شأر رحمت‌آباد ؤ بلۊکاتˇ بخشˇ مرکز ايسه. تۊتکابؤن ىا تۊتک‌بن اي زمات مرکز پرورش نۊغان بۊ ؤ تۊتˇ دار اۊيه فراوان بۊ هأنه واسي أ شأرˇ ايسم تۊتکابؤن بنأييد.

تۊتکابؤن در حدۊد شانزده کیلؤمتري رۊبارˇ خۊرتاوي کلسیا ؤ حدۊد دۊ کیلؤمتري رستم آبادˇ خۊرتاو ؤ در حدۊد دۊوازده کیلۊمتري درفکˇ خۊرخۊس قرار دأره. أ شأر جه دۊ ته جؤرمحله ؤ جيرمحله بخش تشکیل بۊبؤسته دره ؤ ايته پۊرد أمرأ کي ايسپي‌رۊ سر چاکۊده بۊبؤسته رشت - قزوينˇ أصلي راه مئن قرار بيگيفته دره.

تۊتکابؤن رۊبارˇ زلزله زمات تقريبا ویران بۊبؤسته ولي بعدا دۊوارده چأگۊده بۊبؤسته.

جمعيتویرایش

براساس سال ۱۳۹۰ˇ سر ايشماردن، تۊتکابؤنˇ جمعیت برابر با ۱٬۶۷۸ نفر ايسه.[۱]

زوانویرایش

تۊتکابؤنˇ مردۊم به زوان گيلکي رۊباري لهجه أمرأ گب زنيدي.

سربسویرایش

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}