زیندگی نامهدچينواچين

مسعود پورهادیمسعود پورهادی سال 1332 خمام از شهرستان های گیلان به دونیا بومو خو ابتدایی تحصیلاتا خو زادگاه مین و متوسطه تحصیلاتا رشت و انزلی مین بخوانده. بعد چندی به کیشور آلمان بوشو و نزدیک دو دهه اویه زیندگی بوگوده و سال 1380 به ایران واگردسته و به طور جدی تو حوزه ی گیلکی زوان و ادبیات مین به پژوهش مشغولا بو.


چند تا کیتاب بررسی ویژگی ساختار زبان گیلکی و گویش رشتی و کیتاب بادبامو دورشین باورد (دفتر شعر گیلکی) و کیتاب گاه شماری گیلان جه اون مونتشرا بو.


مسعود پورهادی خمامی شخصی وبلاگ


مسعود پورهادی جا تا هسا گیلکی شعران و داستانان زیادی گیلان نشریان مین به چاپ برسه.

مسعود پورهادی کیتاباندچينواچين

باد بامو دورشین باورد


شابک: 7-70-8684-964

کیتاب ایسم : باد بامو دورشین باورد

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گیلکی شعر

تیراژ :1550 جلد


فاىل:Mas23.jpg
بررسی ویژگی ها و ساختار زبان گیلکی (گویش رشتی)


شابک: 8-27-8684-964

کیتاب ایسم : بررسی ویژگی ها و ساختار زبان گیلکی (گویش رشتی)

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1384

موضوع : دستور زبان گیلکی

تیراژ : 2200 جلدفاىل:Mas24.jpg
گاه شماری گیلانشابک : : 964-2535-27-0

کیتاب ایسم : گاه‌شماری‌ گيلانی

نیویسنده : مسعود پورهادی

اینتشار سال : 1385

موضوع : گيلان‌

تیراژ : 2100 جلد

بیرون پیونداندچينواچين

اوستان گیلان حوزیه هونری


مسعود پورهادی خمامی

مسعود پورهادی، مسعود پورهادی کیتابان، مسعود پورهادی گیلکی شعران، مسعود پورهادی هسا شعر، مسعود پورهادی گیلکی داستانان، مسعود پورهادی گیلکی بینیویشتان.

قالب:گیلان نویسندان