ششم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۱۷ سیا أجي)

تولد من هست در جریان باشید😅

ایتفاقان دچينواچين

تولدان دچينواچين

مرگان دچينواچين

توشکه دچينواچين

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند


گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار