أصلي منؤ واگۊدن
آمريکا بيدۊق (پرچم)
آمريکا نخشه
أسپه کاخ

آمریکا ايجؤنأبؤ ايالتؤن يته کشوره گه کلسيا آمريکا قاره ميئن قرار دأنه. آمريکا سياسي چاگۊدار، فدرالي جۊمۊري ايسه؛ ۵۰ته ايالت ؤ ۵ته خۊمختار سامؤن ؤ باني چندته ايرأ اۊرأ ميئن‌پۊشته جي چأگۊدأکه. عراقاتˇ آدمؤن اين' يۊ.اس.آ (USA) ني دۊخؤنن گه اينگيليسي ميئن بۊنه: United States of America. اي کشورˇ مساحت ۹/۸ ميليؤن کيلۊمترˇ مربع (دۊنيا ميئن چارۊمئه)[۱] ؤ اينˇ جمعيت'ن ۳۲۵ ميليؤن نفر (دۊنيا ميئن سوؤمئه) ايسه. واشينگتؤن دي.سي. اينˇ پايتخته ولي رسما کؤلؤمبيا سامؤن دۊخؤنده‌‌بۊنه. آمريکا پۊرجمعيت‌ترین شأرأني نيؤيؤرکه.

سربسدچينواچين