غازيانˇ پۊرد - زبان‌های دیگر

غازيانˇ پۊرد در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

غازيانˇ پۊرد وگرد.

زبان‌ها