رشتˇ ملي کتابخانه

(مسير عوضاؤدن کتابخانه ملی أجي)

کیتابخانه ملی رشت در ورودی خیابان اعلم‌الهدی جنب ساختمان شهرداری رشت نها.

رشته کیتابخانیه ملی
رشته کیتابخانیه ملی
رشته کیتابخانیه ملی

ا كیتابخانه دارای ۱۵۰ هزار جلد كیتاب چاپی و ۱۷۵۰ جلد كیتاب خطی ئیسه كه برخی از اوشان منحصر به فرد ئیسئده. تعداد اعضای اون ۲۰۰۰۰ نفر ئیسه و روزانه به طور متوسط ۱۵۰۰ نفر از ا كیتابخانه استفاده کونیدی.


فكر چاگودنه كیتابخانه ملی در سال ۱۳۰۶ توسط محمد علی تربيت، رييس اداره فرهنگ گيلان، در زمين اهدايی شهرداری رشت به ا اداره مطرح ببوسته. در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۰۶ جمعيتی به نام نشر معارف گيلان كه هدف اون چاگودنه كیتابخانه ملی بو تشكيل ببوسته و سرانجام در روز پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۱۳ هم‌زمان با جشن هیزاره حكيم ابوالقاسم فردوسی كیتابخانه مذكور افتتاح ببوسته. چاگودنه ا بنا هم‌زمان با ساخت و ساز يک سلسله بناهای اداری و عام‌المنفعه در شمال ايران در دوره عهد پهلوی اول انجام ببوسته و نوع معماری اون تقليدی ئیسه از معماری شرق اروپا .رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه