هيرانˇ تله کابين

ايته تله کابين گيلان مئن

حیران تله کابین ایتا منطقه توریستی ایسه که شهرستان آستارا و گیلان میانی، دره.اَ تله کابینا گردنه حیرانا میان بساختید .همه ساله کولّی توریست آیه اَ منطقه دورون و از اَنا امکانات استفاده کونیدی.