گرزه به موشهای بزرگی گفته می شود که عموما در فاضلاب های شهری زندگی می کنند در زبان انگلیسی به آنها رات می گویندحیوانان

خوک ، گاب ، پیچا ، گوسفن ، بز ، اردیک ، مرغ ، شلخت ، لانتی ، اسب ، سگ ، شاق شاقی، گرگ ، گامیش ، ورزا ، راب ، موش ، خروس ، کفتر ، گوسکا ، آهو، خر، گوزن، کلاچ، چی چیلاس، چی چی نی، آولاکو.