بيلي یا سيکا پرنده ای ئیسه کی مورغانه نئه و آبء خیلی وابسته یه. اوشان جه گونه های زیادی دونیا دورون وؤجود دره کی هنوز کاملاً شیناخته ببسته نیئدی.

نرء اوردک وختی پراء گیفتن دره
بيلي

أ پرنده پران چربده تا خیسأ نبد و پروازء هینگام سنگینا نبد.
اوردک اولین پرندگانء گونانء جه ئیسه کی ادم بتأنسته اونه اهلی بوکونه. اتو به نظر ایه کی اوردکانء اول دفه اهلی کودن، مصرء دورون بو. اثار باستانی میئن کی مصر دورون بیافته ببست، نقاشیانی اوردکانء جه نئه بو کی نیشان دئی، مصریان اول کسانی بد کی جوجه کشی بوکودید. شاید به أ خاطر بو کی مصرء دورون کانالای اب گوراگور نئا بو. الان هم اوردک پرورش دئن، مصر دورون رواج دره.حیوانان

خوک ، گاب ، پیچا ، گوسفن ، بز ، بيلي ، کرک ، تلا ، شلخت ، لانتی ، اسب ، سگ ، شاق شاقی، ورگ ، گامیش ، ورزا ، راب ، گرزه ، کؤتر ، شوبوک ، پرزه، خر، گوزن، کلاچ، چيچيلاس، چی چی نی، آولاکو.