لۊري گۊتنکسؤنˇ پراکندگي

لۊري يته زوانه گه لۊرؤن همدان، لۊرستان، خۊزستان، ايلام، چارمحال ؤ بختياري، کۊهگلۊيه ؤ بؤيرأحمد، فارس، کرمانشاه، بۊشهر ؤ ايصفهانˇ اۊستانؤنˇ ميئن گب زئنن. اي زوؤن هيندؤاۊرۊپايي خۊرخۊسي نسا زوؤنؤنه تعلق دأنه.[۱]

سربسدچينواچين

  1. LORI DIALECTS؛ ايرانيکا.