تورکیه ایته کیشور آسیا مئن ایسه. اینه مردوم تورکی استانبولی گب زنن. اینه موقعیت کوشتای آسیای مئن ایسه و از خاورمیانه ایسه. اینه پایتخت آنکارا ایسه.

تورکیه بیدوق