ایتا جه اوروپپا کشوران ایسه که ا قاره جنوب غربی قرار بيگیفته. شبه‌جزیره‌ای که ائسپانیا ان ِ درون دره و پؤرتئقال و آندورا نی شامل ببؤسته، ایبری شبه‌جزيره دوخانیدی.

ائسپانیای پایتخت مادريد ایسه که حدوداً چهار میلیون ان ِ درون ساکینیدی. ائسپانیا پيله شهران ِ جی تانیم بارسئلونا، سویل، والئنسیاو گرانادا نام ببريم.

ا کشور ِ مردوم ِ زوان، ئسپانؤلی يه.