بارسلؤنا کاتالؤنيا پايتخت ؤ پۊرجمعيتترين شأر ؤ مادريدˇ پسي ائسپانيا پۊرجمعيتترين شأر ؤ اي کشورˇ مؤهمترين بندر ايسه. بارسلؤنا جمعيت ۱٫۶۲۱٫۵۳۷ ؤ اينˇ وۊسعت ۱۰۱۴ کيلۊمترˇ مۊربع ايسه.[۱]

بارسلؤنا

نؤم دچينواچين

بارسلؤناٰ فينقيئني گه ايبري ميئن ساکن بۊن بارکنؤ دۊخؤندن. اي گبه شأنه يته قديمي سکه أمرأ گه اۊنˇ سر به خطˇ ايبري بارکنؤ ( ) بنويشته تأييد گۊدن.[۲] دئبارˇ يۊنانˇ وؤتؤنˇ ميئن اۊنه بارکينؤن[۳] ؤ لاتينˇ زوؤنˇ ميئن اۊنه بارسيلؤنؤم [۴] دۊخؤندن. وسطي سروندˇ ميئن اي شأره بارچينؤنا ؤ بارسالؤنا ؤ بارچلؤنا ؤ بارچنؤنا نؤمؤنˇ أمرأ شناختن.

گالري دچينواچين

سربس دچينواچين

  1. Demographia: World Urban Areas, March 2010
  2. Emerita: Revista de Lingüística y Filología clasica 11 (1943), p.468
  3. Ptolemy, ii. 6. § 8
  4. Rufus Festus Avienus Ora Maritima « et Barcilonum amoena sedes ditium. » v514