ۊرالي زۊوؤنؤن

ۊرالي زوؤنؤن (اينگيليسي جي: Uralic languages گه گاگلف Uralian languages ني دؤخؤندن بۊنه) زوؤني خؤنواده'ن ٚ جي هيسه 35 ته[۱] زوؤن ٚ أرأ گه دۊنيا مئن 25 ميلىۊن آدم اي زوؤنؤن ٚ جي گب زنن. اي زوؤني خؤنواده ٚ پيلاترين زوؤن مجاري هيسه گه ويشترين بۊمي گۊتنکس-ه ۊرالي زوؤنؤن ٚ مئن دأره (نصف ٚ جي ويشتر). ايمه‌رأن فنلاندي یأ استؤنيایي هيسن گه ويشترين گۊتنکسؤن ٚ دارا هيسن. دئبأخي زوؤنؤن أني گه کمتره گۊیشور دأرن ئرزيا، مؤکشا، ماري، ۊدمۊرت، سامي، کؤمي یأ وپسيأن هيسن گه ايسکانديناويا ؤ رۊسيه ٚ کليسا مناطق ٚ مئن گب زأن بۊنن.

ۊرالي زۊوؤنؤن

«ۊرالي» ٚ نؤم ايندؤني هيسه گه فرض بۊنه اي زوؤني خؤنواده ٚ ماري سامؤن (منشأ) منطقه‌اي هيسه ۊرال ٚ کۊهؤن ٚ نزيکي.

فينؤ-ۊراليک گاگلف به ۊنوؤن ٚ معادل ۊراليک ٚ تأد کارأیته بۊنه، با اينگه فينؤ-ۊراليک شديدا درک بۊنه سامؤیديک زوؤنؤن-ه تنأنیته، اۊ محققؤني اي سۊننتي تصور-ه قؤبۊل ندأرن گه سامؤیديک أوول ۊراليک ٚ خؤنواده ٚ بقيه جي سيفا وابه، مۊمکنه اي دۊته-أ مترادف دؤنسه‌بۊن.[۲]

دئبارهویرایش

ماري سامؤن (منشأ)ویرایش

پيشبنأرؤن پرؤتؤ-ۊراليک زوؤنؤن ٚ زادگا ره:

  • وؤلگا رۊ ٚ نزيکي، ۊرال ٚ خۊرخؤس، هيندۊرۊپایي زوؤنؤن ٚ منشأ ٚ نزيکي. یا ۊرال ٚ خۊرتاو ؤ نسا یته دامؤن ٚ مئن گه ؤکا رۊ ؤ لهستؤن ٚ مرکز ٚ مئنأ نيأ. دئه-حدس أني وؤلگا ؤ کاما رۊخؤنه'ن ٚ مئنأ هيسه. هيتأني ۊرالي زوؤنؤن ٚ ماري سامؤن تا بالتيک ٚ دریا ني فرض بؤبؤ‌ نأ.[۳]
  • پي. هاجدۊ اي گب-ه پيش ننه گه ۊرالي زوؤنؤن ٚ منشأ' خأن صربستؤن ٚ خۊرخؤس ؤ کليسا-خۊرخؤس دؤنسن.[۴]
  • 2019 مئن یته ژنتيک‌وري هامۊجش، هيتأني باستؤن‌شينأسي ؤ زوؤن‌شينأسي أساس ٚ سر صۊرت بگيت ؤ اۊن ٚ نتيجه خۊلأصه بؤبؤر اين بؤ گه ۊراليک-گب‌زنان 2500 تا 3000 سال پيشتر خۊرتاو ٚ جي بالتيک ٚ منطقه-أ برسئن.[۵]

سربسویرایش

  1. https://www.ethnologue.com/subgroups/uralic
  2. Aikio 2022, pp. 1–4
  3. http://anthropogenesis.kinshipstudies.org/blog/2012/10/01/on-the-homeland-of-the-uralic-language-family/
  4. The Cambridge History of Early Inner Asia, p. 231.
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6544527/