کاسپي زوانان

(مسير عوضاؤدن کاسپينˇ زوانان أجي)

کاسپي زوانان ىا کاسپين ٚ زوانان ايته جرگه جه زوانان ايسه کي ايراني زوانان ٚ گۊده مئن قرار دره. اي زوانان ويشتر ايران ٚ کليسا ؤ آذرباىجان ٚ نسا مئن تکلم بۊنه کي سۊته گت ٚ گۊده-أ شامل بۊنه ىأني گيلکي ؤ مازندراني ؤ تالشي، هلبت دئباخي گۊىشان ؤ زوانان، سمناني، زازاکي، گۊراني، هأؤرامي ؤ سيوندي مۊرسؤن ني کاسپي زوانان ٚ جرگه مئن قرار گيرن. کاسپي زوانان، هئچ کمتان کيشور ٚ رسمي زوان نيئن. هأتؤ ني زازائن ٚ زوان، کي کاسپي درىا ٚ نسا جي تۊرکيه مۊهاجرت بۊگۊدن، هسأ ني زازاکي زوؤن ٚ أمرأ گب زنن ؤ رۊشن ایسه کي زازاکي زوان ني کاسپي زوانان ٚ أمرأ ايته بۊنه دأره.[۱]

کاسپي زوانان ٚ محدۊده

سربس دچينواچين

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_languages
  2. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
  3. https://iranicaonline.org/articles/dimli
  1. http://www.iranicaonline.org/articles/dimli