روزبدهاد

گیلکی ویکیپدیا دیرین خوش بومأی؛ اگر خأنی ئره کار بوکونی، ایشؤن ِ بوخؤنی بد نیه؛ خنابدون:

Nuvola apps edu languages.png ویکیپدیا جی    Crystal 128 kdict.png کومک و رانمايی    Biografías y vida.png ويکی‌پديا سياستؤن


مونم نی ای خوجیر تيرماسينزه روج ِ شمر ِ و هممته گیلکؤن ِ عید مووارکی گونم و خأنم کی شیمه خوشالی مئنم نی امره شریک بوکونید.--AminSanaei 14:26, 29 October 2007 (UTC)

]چره فارسی؟ویرایش

ئره الؤن ویشتره پیغامؤن فارسی ایسسن و امه نخأسیم کی ایتو ببی. چیتو تینیم اوشؤنه ترجومه بوکونیم؟؛ دیگر ایکه تو چیتو بوتؤنسی ای کاره بوکونی؟--AminSanaei ۱۹:۱۰، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ (UTC)

چیتؤ؟ویرایش

مو خأنم بودؤنم کی تو ای کاره بؤدی؟ یا کس دیگر ای کاره بؤده، در کول چیتؤ بوبؤ کی عوضأبؤ.--AminSanaei ۱۲:۰۸، ۱۷ نوامبر ۲۰۰۷ (UTC)

OK!ویرایش

مونم نی خوشحالم کی تو ئره کار کأ دری و تی جی خأنم کی ئره ویشتر فععالییت بوکونی. امما اگر خأنی ایته کاره انجؤم بدأی، پیشتری اعلام بوکون. مونتظر تی خوجیر وانیویسؤنم نی ایسسیم. خنابدون--AminSanaei ‏۲۶ نوامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۳:۲۰ (UTC)

روزبدهادویرایش

روزبدهاد

اگر کی گت ولگه نیگا بوکونی اینی کی امه چندین و چند نوع لهجه امی زوانه مئن دأنیم و ای لهجأن، هر شهری به دیگر شهر، همدیگره امره تفاوت دأنن، و اگر ای شهرؤنه فاصله زیادتر ببی، او دو شهره مردومه تفاوت لهجه، پور زیاد بنه؛ می نظر اینه کی امه اوول هی لهجأنه حفظ بوکونیم، بزین کی امی زوان قودرت بیته، تینیم ایته ایستاندارد گیلکی سر فیکر بوکونیم.

در مورد ایکه رشتی کارورؤنه هالی بونه یا نه وا بوگؤم کی ای به دلیله فاصله ویشتره شمه با رشتیان ایسسه؛ چون امه چند قرن همدیگره امره ایرتیباط ندشتیم، ای وضع پیش بومأ و الؤن همدیگره گبه فهمسه مننیم. ده وا ایجا به ای وضع خاتمه هدیم و امره به همدیگه نزدیک ترأ کونیم.

خنابدون--AminSanaei ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۰۶:۴۰ (UTC)

Końskowola - Polandویرایش

Could you please write a stub http://glk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84skowola ? Only 3-5 sentences enough. Please.

P.S. If You do that, please put interwiki link into english version. 123owca321 ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۰:۳۲ (UTC)

Kurówویرایش

Could you please write a stub http://glk.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w – just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w (Końskowola is near Kurów)? Only 5-10 sentences enough. Please.

PS. Article about Kurów is already on 268 languages and dialects. If you do that, please put interwiki link into English version. If your village/town/city isn't yet on PL wiki, I can do article about it. (I'm first author of requests) Pietras1988 TALK ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۷:۴۹ (UTC)

There is a version in mazanderani variant, I am going to asking Amin for the western variant of caspianous language, However i make the first attempt to translating it --Parthava ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۹:۱۱ (UTC)
Could you please write A article in polish based on this english Article ?, Thank you --Parthava ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)
I replayed you here So no matter for writing your response there, I'll see it --Parthava ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۹:۴۲ (UTC)

Thank you for your help and Merry Christmas also for you! I'll try tomorrow this article but my English is very weak so I think that I'll do only stub with 5-10 sentences. I'll write to ohers users and I hope so that they build-up it. Pietras1988 ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۲۱:۲۴ (UTC)

I wrote stub ( http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstutucyjny_Ruch_Gilan ). Pietras1988 ‏۲۵ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۲۲:۰۸ (UTC)

Stupid admins deleted it... Here is text before delete:

OK! I'll try again, Perhaps they syspect IPs, This time i remove the english contents, So to not marking it as nieodpowiedniej formy by them ! Thank you, it's enough! ... OK, Done! --Parthava ‏۲۶ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)

I have account but I'm blocked for 4 years and I efiting from IPs :D They are really stupid. Nieodpowiednia forma = bad form.... Pietras1988

I was thinking that some administrators in fa.wikipedia are stupid, But they could be found all over the world!, I can understand some polish words, Such as ''Nieodpowiednia, Nie means not, and formy is form, So i thought it means what you told me! ... Thanks to Maria, My polish friend, I read her books to learning polish sometimes ago, Keep in touch, I keep watching kurow wiki --Parthava ‏۲۷ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۰۶:۴۷ (UTC)

«ۆ»ویرایش

يه‌کته سوال دأنم. تو تی وانيويسؤن ِ مئن ای علامت ِ جی استفاده بئودی: «ۆ» چی کيبورد يا فونتی مئن دره؟ اگه مومکنه توضيح مئبه توضيح بدی. || Varg ‏۲۸ دسامبر ۲۰۰۷، ساعت ۲۱:۲۸ (UTC)

کوردی رسم‌الخطویرایش

سلام اداش. مو فيکر کؤنم کی لازم نبون کی کوردی رسم‌الخط ِ جی استفده بکونيم. چون گيلکی مجلات (از جومله گيلأوا) مئن يک رسم‌الخط خاص خودشؤن دأنن. الؤن گيلکی داستان‌نويسؤنأ نی هو رسم‌الخط ِ جی استفاده کؤنن و دوتته کيتابی کی در بمأ (بنفشه گول و پيله برفی سا) هو رسم‌الخط ِ جی استفاده بئوده. بئتره امو نی هونه استفاده بکونيم. || Varg ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۱۱:۰۷ (UTC)

هر رسم‌الخطی اگه استفاده ببون، بايد آموزش بدأ ببی تا آسؤن ببی. مثلن، کوردی رسم‌الخط می واسی سخته، چون ياد نگيتم. گيلأوا رسم‌الخطم تی واسی سخته، چون هنوز ياد نگيتی.

اما در کل، گيلأوا رسم‌الخط، به دو دليل بئتره:

1) چون خود گيلک‌زواناؤن اونه چاکودن، امی نيازؤنه بئتر جواب دئنه و امی زوان ِ خوصويات ِ ره چاگوده ببؤ.

2) اين ِ قواعد و قوانين، کوردی جی خئلی کمتره و اين ِ ياد گيتن خئلی آسؤن‌تره. امو وا تلاش بکونيم کی امی رسم‌الخط زياد فارسی همره تفاوت نداری کی مردوم اون ِ همره غريبی بکونن. اگه مردوم امی گيلکی بنويشته‌ئن ِ همره غريبی بکونن، امی بنويشته‌ئن نخؤنده مؤنه!

پس تی جی خأنم کی نويشتن ِ مئن اندی انقلابی عمل نوکون.

3) در ضمن، ايتؤ امی لهجه‌ئن (مازرونی، بيه‌پسی، بيه‌پيشی و گالشی) تؤنن راحت‌تر کسن ِ ورجه بنيشن. تو هچی کافيه کی ای پنج تا دستوره رعايت بکونی:

به جای ضمّه (o) بنويس: ؤ (شؤ، خؤنم، مؤنه و...)

به جای کسره (e) بنويس: ئ (ئره، زئنم، مئبه و...)

به جای فتحه (a) بنويس: أ (دأنم، خأنم و...)

به جای شوا (Ə) بنويس: ِ (حسن ِ کيتاب، سورخ ِ رؤجا و...)

مثال: حميد ِ جوروف (جوراب ِ حميد) || مازئرون ِ هأوا خؤجيره (māzerun.ə havā xojire).

(البته ايشؤنی کی بئوتم، می شخصی نظر ايسسه)

Varg ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۰۱ (UTC)

روزبدهاد؛ مو خأنم تی گیلکی زوانه باموجم (یاد بگیرم)ویرایش

رفئق چیطؤری؟ خوجیر ایسسی؟ تو کؤره شی ایسسی؟ (اهل کجایی؟) مو خأنم تی گیلکی زوانه باموجم.

مو لاجانه شی ایسسم و لاجانی گب زئنم. مو چنته لاجانی کلمه انه ایتؤ گونم:

مو شؤ درم: شؤ درم (دارم میروم)

مو چاکأ درم: چاکأ (درست میکنم)

مو ساتته درم: ساتته درم (میسازم)

می جی هگیر: جی (از) هگیر (دریافت کن)

امه جیگا (جای ما)

اوشؤنه اؤره دچین: اؤه( آنجا) دچین(مرتب کن).

تی گبه جی مأ خوش بومأ: گب( سخن) جی(از) مأ(من را) بومأ(آمد)

مأ بوگو: مأ(به من)

مو سرأیته درم: سرأیته(در حال آغاز)

می جی ای چی باموج: باموج(یاد بگیر)

تی کاره خوجیر تمنأ کون: خوجیر(خوب، مناسب) تمنأ کون(پایان بده)

بیه دیرین: دیرین(داخل)

اونه مئن بوشو: مئن(داخل)

مو وخت ندأنم باخی کارؤنه انجؤم بدأم: وخت(وقت) باخی(بعضی)

او کاره مئن دنکف: دنکف(نرو)

تی دسه درنجین: درنجین(جراحت وارد نکن)

دره دزین: دزین(ببند)

دره دنزین: دنزین (نبند)

تی گبه دبیران: دبیران (بنویس)

تی گبه دنبیران: دنبیران (ننویس)

لامپه برمان: برمان(روشن کن)

کامپوتره دکوشان: دکوشان (خاموش کن، شات دون کن)

تی وانیویسه دبیران: وانیویس(مقاله)

تونم نی تی حرف زنی جی ای چی مأ باموج (آموزش بده)--AminSanaei ‏۳ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۲۲ (UTC)

ایسأیم(هستیم) تی خدمت.--AminSanaei ‏۶ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC)

می نظر ای ایسسه کی امه ایته زوان دأنیم[داریم] و اونه ایسمم گیلکی ایسسه، ای حرکتی کی بعضی کسؤن[افراد] شروع بؤدن و خوشؤنه[خودشان را] به ایته زوان جدید ساتته درن[میسازند] خطرناک ایسه ؤ گیلکی زوانه ویشتر نابود کؤنه. زوان مازندرانی ایته تازه گب ایسسه و تا هی سی ساله قبل شمه گوتین[میگفتید] گیلکی.--AminSanaei ‏۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۳۰ (UTC)

تی نؤروج نی خوجیر ببون. اومیدوارم خوروم سال بدأری. امی کاسپیئن سرافراز ببون.--AminSanaei ‏۳ آوریل ۲۰۰۸، ساعت ۰۶:۱۹ (UTC)

به نظر مو هر شهری تینه ایته جودا لهجه به حیساب بأی؛ چونکی هر شهره مئن یک جور گب زه بونه.--AminSanaei

تی نوسال مووارک ببونویرایش

سلام علی جؤن، خوجیری؟ ت تازه سال نی مووارک ببون. می ایمئل caspiandream[a]gmail.com اگر کاری دشتی ایسأم تی خدمت. نظری پیشنهادی، گبی!--AminSanaei ‏۲۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۴۱ (UTC)

روزبدهاد پرثوا جؤن، خوجیر ایسسی؟ تو مأ نؤتی کو شهره شی ایسسی؟--AminSanaei ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۳۱ (UTC)
پرثوا جؤن خیلی گب باحالی بزئی. عجب زیندیگی پور ماجرایی دأنی!. الؤن چی کؤنی؟ تی سن چن سال ایسسه؟--AminSanaei ‏۸ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۳۱ (UTC)

گیلکی ویکیپدیا مئن مودیر ببوویرایش

روزبدهاد، مو تأ ائره "درخاست مدیریتئبه" نامزد مودیری بؤدم. بوشو خودتم تأییده جولو بنویس کی خأنی مودیر ببی.--AminSanaei ‏۲۹ نوامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۳۸ (UTC)

بحث میان شرکت بوکونویرایش

سلام.

اصلی صفحه بحثˇ مئن یک موضوعیه مطرح بودم که خاهش کؤنم تونم بحثˇ مئن شرکت بکونی و تی نظره بنویسی.

.:: ورگ ::. ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۲۱:۴۶ (UTC)

روزبدهات پیل ِ برأر. بوشؤم بنویشتم. تی دس درد نکونی کی خبر بدأی. || ورگ ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۳۴ (UTC)

Request for helpویرایش

Greetings Parthava!Could I ask you to translate en:Qin Shi Huang(listed in 1000 vital articles) and en:Wuhan(a chinese city,my hometown) into Gilaki?You may shorten them as possible to contain only the basic informations,one or two sentences are enough. If you want me to translate any article into Chinese or Vahcuengh,contact me without hesistation. Thank you very much!--Biŋhai


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)ویرایش

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)