Archive
رهنما گبˇ تلمبار
۱
۲


امی پنج هیزار فارس مووارک ببون دچينواچين

هممته زأکؤنه خسسه نباشی گونم ؤ پیشنهاد کؤنم اینه پسی ایشؤنه سر کار بوکونیم:

- مئن ویکی پیوندؤن

- اصلاح نیویشتار

- تکمیله کوشتای وانیویسؤن

ای کارؤنه واسیم تینیم تقسیم کار بوکونیم. مثلن وانیویسؤنی که از الف تا ج ایسسن یکنفره شی، چ تا ز یک نفره شی و...--AminSanaei ‏۳۰ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۳۹ (UTC)

سلام. خئلی خوشحالم کی ویکیپدیا وانیویسؤن 5000ته جی رددأ بؤ. امما چن نوکته مهم هننأ.

یکی اینه که خیلی خأ دقت بکونیم کی گیلکی نوشتار رعایت ببون. دیگه این‌که احساس کؤنم گاگلف عناوین و بنویشته‌ٰن ویشتر فارسی ایسسن تا گیلکی. سومی نکته نی اینه کی کاتگوری‌ئنه رعایت گودن مهممه.

رهنما جؤن تی دس درد نکونی و خسته نباشی.

ورگ ‏۱ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)


سلام. اها برأر. دوروسسه. سال بعدم هی امسال ِ مورسؤنه. هیچ فرقی نکؤنه. فقط اگه کبیسه پیش بأی جابه‌جا بنه. ای مقاله مئن بشو و این ِ منابعه بین:

[۱]

ورگ ‏۲۳ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)


کاتگوری‌ئن = کاتکگوری‌ها = categories

راستی، تی گبˇ صفحه خیلی طولانی بؤ دره. تصمیم ندأنی که ای صفحه واسی یکته آرشیو چاکونی؟

ورگ ‏۲ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۳۸ (UTC)


مثلن لاجؤنˇ هنیشره نیگا بکون. مقاله آخر، چن‌ته لینک دره کی اگه اوشؤنˇ سر کلیک بکونی مشابه مقالته ئینی: رده‌های صفحه: ايران ِ اوستانؤن ِ قالب | قالب | لاجؤن | لاجؤنی | سیاسی جوغرافی | شهر | گیلک‌نشین شهرؤن | گیلانˇ شهرؤن | ایرانˇ شهرؤن | آسیا شهرؤن

مثلن اگه لاجؤن ˇ سر کلیک بکونی شنی یکته صفحه مئن که اؤره تمامˇ وانیویسؤنی که لاجؤنˇ کاتگوری شی ایسسن اونˇ مئن لیست بنن. وختی گونیم فلان وانیویس بیسار کاتگوری شی ایسسه، یعنی اون ˇ آخر باید ای کُده اضافه بکونیم:

[[category:x]]

کی X هو کاتگوری عنوانه.

تی تلمبارم چاکودم.

ورگ ‏۲ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)سلام اداش؛ خسته نبی. می سربازی اعزام بببؤ اول آبان ماه. فعلن دربه‌در پارتی دومبالم، امریه‌به. درباره‌ی تقیوم باید بگم که گالشی تقویم کاملا مطابقت دأنه با باخی تقویمؤن. هیچ مشکلی ننأ. هی ویکیپدیا مئن اگه بشی گالشی تقویمه مدخله نیگا بکونی توضیحات بنویشته هننأ. هر سوالی‌م بداشتی مو در خدمتم.

روش تبدیل سالؤن‌م هو مقاله مئن بنویشته هننأ. اگه نیه بگو تا مو اون ِ مقالهٰ تئبه ایمیل بکونم. در ضم، مسعود پورهادی کتاب مئن (تقویم گیلانی) همه‌چی با جدول و روش تبدیل دو سال به هم دره.

ورگ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۲۲ (UTC)


Translation request دچينواچين

Please, could you translate the following article?

Joseph Smith, Jr. (December 23, 1805 – June 27, 1844) was the founder of the Latter Day Saint movement, also known as Mormonism, and an important religious and political figure during the 1830s and 1840s. In 1827, Smith began to gather a religious following after announcing that an angel had shown him a set of golden plates describing a visit of Jesus to the indigenous peoples of the Americas. In 1830, Smith published what he said was a translation of these plates as the Book of Mormon, and the same year he organized the Church of Christ.

Thanks for your help.

Chabi


ای آقا تی جی بخاسته کی ای مقالهٰ که تئبه بنویشته به گیلکی ترجومه بکونی و بنی ویکی مئن.
ورگ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)
خواهش کؤنم رهنما جان، خسته نباشی. اگر تینی ای خورشیدی روزانˇ به گیلکی روزان ریدایرکت بوکون.--AminSanaei ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۵:۲۷ (UTC)
أهأ. مشغول طراحی ایسسم و مالی اسپانسر دومبال. یکته طراح خوب پیدا بودم. و اگر اسپانسرم جورأ بون، امسال نوروزبل (17 مرداد) توزیع بنه.

ورگ ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۳۴ (UTC)


آره. تا او روز آماده بنه. والله امسالم قراره قیمت ندأری. یعنی افراد تینن بهینن یا مجانی ویگیرن.
ورگ ‏۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۵۴ (UTC)
بستگی دأنه. پارسال سیصد هزارتومؤن امئبه هزینه دأشت. به تیراژ و کاغذ ِ جنس ربط دأنه. ولی هی حدوده. ورگ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۵۷ (UTC)
کار تمنأ بؤ. هدأم چاپ‌ئبه. قراره پنجشنبه روز تحویل بگیرم و جومه (16 مرداد) نوروزبل ِ مراسم مئن توزیع ببون.
ورگ ‏۳ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۲۳ (UTC)

خوجیر وانیویس دچينواچين

رهنما جؤن تی دس پور درد نوکونی. نویسندگانه وانیویسه که دئدرم پور خوجیر کار کأدری. خیلی خوبه که ایته زنده نویسنده خوشه وانیویسه گیلکی ویکیپدیا مئن بینی. روزبدهاد--AminSanaei ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۱۲ (UTC)

گیلیار دچينواچين

رهنما جؤن با ایکه چن روز دیگر باید بشم سربازی ولی همه جوره تی خدمت ایسأم. هر موقع بی کار بوبؤم تأ خبر دئنم. الؤن بوگو چی خأنی تا در فکر ببم. تی کاره ایدامه بدی--AminSanaei ‏۱۹ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)

رهنما جؤن مو فرده شؤدرم ایجباری. امیدورام بوتؤنم سابق مورسؤن ائره فعالیت بوکونم. تی ویبسایته اولین فرصت که وگرسم ایته برنامه دچئنیم. فعلاً خدا نگهدار--AminSanaei ‏۲۲ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۱۴:۵۷ (UTC)
رهنما جؤن فعلاً امره دومارته سرأدن تا چند روز دیگر هنده وگردیم--AminSanaei ‏۲۳ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)

رهنما جؤن خوب ایسسی؟، آقا به نظر مو ای بخشه مئن ایته تازه حرکت شروع بوکونیم. بأیم ایته تیم تشکیل هدیم. هرکسی که ای تیمه مئن بیسی اینه ایسم اؤره وارد بنه. اعضای ای تیم وا خوشؤنه مئن وظایفی تقسیم بوکونن. مثلن ایتؤ:

تیمه اعضا:

نام و وظایف:

امین ثنائی مقدم:

میان ویکی پیوندؤن، دستوری مشکلاته چاکودن، تازه کاربرؤنه راهنمایی

بهمن رهنما:

تازه مقاله نیویشتن

... :

میان ویکی پیوندؤن، قدیمی مقالأنه گوسترش هدأن

... :

تازه کاربرؤنه راهنمایی، قدیمی مقالأنه گوسترش هدأن

بعد هی اعضا پایگاه ببون هی سایته گیلیار. بعد وا هر کاربری خوشه وظیفأ انجؤم هدی و هر دوره ای دیگرؤنه گزارش هدی. مثلن مو قبول کؤنم که هفته یی 10 مقاله مئن میان ویکی پیوند دیگرزوانؤنه جی وارد بوکونم و...

حتمن تی ذهنه مئنم نی چیزایی دره، تینیم اؤه کارهای زیادی بوکونیم.--AminSanaei ‏۲۸ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۲۲ (UTC)

خوب رهنما جؤن، سرایتنه واسی امه یاید بینیم چند دسته کار گیلکی ویکیپدیا مئن هننأ. او چیزؤنی که به می نظر برسه ایشؤنن: تازه وانیویس چاکودن، وانیویس گوسترش هدأن، میان ویکی پیوندؤن، گیلکی چاکودن، مرتب سازی خالؤن، مرتب سازی الگوؤن

ده تی نظر چی رسنه؟

نیرو هم اول خودمؤن ایسأیم. بزین زأکؤنه گونیم امی طرحه مئن شیرکت بوکونن ؤ ایته کار به عهده بگیرن--AminSanaei ‏۳۰ اوت ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)

رهنما جؤن چاگودم--AminSanaei ‏۷ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۱:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

گیلکی‌نویسی، گیلکی‌خانی دچينواچين

رهنما جؤن،

ای لینکه بوشو،‌بین. ای وانیویس گیله‌وا شوماره‌ی 99 شی ایسسه که ویژه‌ی ادبیات داستانی بو و تقریبن آخرین تغییرات و تصمیمات نگارشی اییسه گیله‌وا میان:

[۲]

ورگ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

أهأ جؤن. ای وانیویس همه‌ی او چیزی ایسسه که گیله‌وا رعایت کؤنه و تازه ایپچه‌م ویشتر! اگر هی دستورالعمل رعایت ببون وسسه. زیته نشریه نی هی دستورالعملأ جی پیروی کؤنه.
ورگ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۲۳:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اگر سربس (منبع)ˇ نام ذکر ببون, مؤشکلی نیه. | ورگ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام برأ دچينواچين

خوب ایسسی رهنما جؤن؟ آقا مأ ببخش، مو تهرؤن خدمته سر ایسأم ؤ دسترسی به اینترنت ندأنم. به هر حال ایسأم تی خدمت--AminSanaei ‏۲۴ دسامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۷:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وگردسم گيلان دچينواچين

رهنما جؤن مو انتقالي هيتم بومأم گیلان خدمت كأدرم. كم كمئی ائره دوباره فعاليته سرأگینم--AminSanaei ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۴۸ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار) دچينواچين

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)