محمد قوچانی

تارئخ و تولد جیگا: سیوو یک شهریور ماه ۱۳۵۵ شهر رشت مئن

فاىل:F222.jpg
ممد قوچانی

فعالیتان :

جی۲۲ سالگی دکفته کار روزنامه نگاری مئن

سردبیر و نیويسنده شماری جی روزنامهان دوران اولیه ریاست جومهوری سد ممد خاتمی

قلم زئن روزنامانه نشاط، عصر آزادگان ، همشهری و شرق روزنامه مئن

نیویسنده ضمیمیه معروفه همشهری سالان ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ مئن.


ممد قوچانی دارای علوم سياسی مدرك كارشناسی ارشد ایسه جی تئران دانشگایه آزاد . ممد قوچانی خو اولين بینیویشتانه آماتوریا گيلان نشريه محلی « کادح» مئن ، او زمانی که تازه سال اول دبيرستان بو، شوروع بوگوده. بعد سه مقاله که او نشريه مئن بینیوشت، به همکاری با نشريه ورزشی «گام» که بوسیلیه اونه دبير زيست شناسی به ایسمه زره پوش ایداره بوستی .مشغولا بو.

اونه اولين بینیویشتان ا دوران مئن نقد سينمايی فيلمان بو. همزمان با اوشان سروش نوجوان واسی هم مقاله میویشتی. و اونه مقالان فقط ادبيات و هنر حوزه مئن بو.


با آمون به تئران، خو کارا با نشريان سراسری شوروع بوگود. اولين نشريانی که اوشانا امرا کار بوگوده، روزنامهان «سلام» و « مبين» بو. سال 1374 مئن وختی خو اولين مقالیه نسبتا جدییا کيان مئن چاپ بوگود، رشت مئن بو. خودش گه: "احساس شادی بوگودم، کيان او روزان مئن نشريه معتبری بو." اما تا سال 1374 هنوز مثل خیلی جی آماتوران به عونوان فرستندیه مقاله با مطبوعات کار گودی ، تا آونکه سن 19 سالگی مئن با نشريه کاملن سياسی و جدی و تئوريک «عصرما» که سازمان مجاهدين انقلاب اورگان بو، خو کارا شوروع بوگود و تا سال 1377 دفتر ا نشريه مئن کار گودی.

قوچانی گه: "وقتی‌ سال‌ 74، 75 به‌ «عصرما» بومومه می بینیویشتانه مئن نه عکس خوردی و نه‌ حتی‌ می ایسم نیویشته بوستی ، كه‌ البته‌ ا مطالب‌ ایته كیتاب‌ مئن به‌ ایسم «يقه‌سفيدها» چاپ‌ ببو كه‌ اونه حجم‌ قابل‌ توجه‌ بو. ولی‌ می ایسم هيچگاه‌ نخورد." شايد بینیویشتانی جی بهنود و مطالبی که خارجی نشريان مئن خواندی ، اونه ره اولگويی ببو تا شيویه خاص گوزارش تحليلی يا به قول خودش «نقد روايتگرا» اینتخاب بوکونه. بعده اون به دعوت ماشاء الله شمس الواعظين ایته کوچی ساختمان دوطبقه مئن ميدان جوانان تئران شمال مئن ، به طور تمام وقت به همکاری با روزنامه «نشاط» مشغولا بو .

گیدی که شمس اونا کشف بوگود. "البته ا کشف واژه خوبی نیه.ا تعبير هم‌ تعبير خود آقای‌ شمس‌ ایسه ولی‌ به‌ هر حال‌ مسلم‌ ایسه كه‌ آقای‌ شمس ‌فرصت‌ خيلی‌ خوبی می اختيار قرار بدا." خودش گه: "همه‌ چيزانی ‌ كه‌ ا زمينه‌ مئن الانی‌ بلدم‌ جی آقای‌شمس‌ ياد بیگیفتم." کار قوچانی که به عونوان نیويسنده روز گوزارشان دفتر روزنامه « جامعه» و «توس» مئن شوروع ببوسته ، با توقيفا بوستنه «نشاط» «عصرآزادگان» و «اخبار اقتصاد» مئن ایدامه پیدا گوده.


بالاخره مورداد سال 1379 مئن ابتدا احمد زيدآبادی، دو روز بعد مسعود بهنود، دو روز بعدتر ابراهيم نبوی و ایته روز بعد جی نبوی، ممد قوچانی فردای هو روزی که جايزیه بخترين نیويسندیه سياسی مطبوعاتا بیگیفته بو، دستگير ببو به زندان دکفته. وقتی قوچانی زندان مئن دکفته ، هنوز چند ماهی جی ایزدواج اون با دوختر عمادالدين باقی، نیويسندیه زندانی ديگر ایصلاح طلب نگذشتی.

زندان ممد قوچانی که به مودت يک ماه انفرادی مئن و چند روز هم زندان عمومی مئن بوگوذشت.

قوچانی بعد زندان به طرف ايجاد نشريه حرفه ای و غير سياسی بوشو و ا کارا جدی بیگیفت.

ممد قوچانی

اونه تالیفان :

  • بازی بزرگان
  • دو گام به پيش، يک گام به پس
  • پدرخوانده و چپ های جوان
  • يقه سفيدها
  • دين دولتی، دولت دينی
  • برادر بزرگتر مرده است
  • جمهوری مقدس
  • فيلسوف ها و شومن ها
  • دولت مستعجل