عباس آباد

عباس آباد روستا ایته از بوزرگترین و زیباترین روستاهان آستارا شهرستان ایسه اَ روستا که با 269 خانوار حدود 1310 نفر جمعیت داره جه روستان اصلی ویرمونی دهستان ایسه.

عباس آباد که در 2 کیلومتری آستارا جنوب غربی واقع ببوسته دارای مزارع وسیع برنج ایسه و معروفترین برنج آستارا اَ روستا مئن کشت به.


عباس آباد دارای آب، برق،گاز، تیلیفون، آسفالت روستایی جاده ، شرکت تعاونی، خانیه بهداشت، مسجید، مدرسه، نانوایی، برنجکوبی کارخانیه و باغ معروف چای ایسه که به اون چایکار گیدی. اَ باغ تنها محل کشت چای در کل شهرستان ایسه که ده ها سال قدمت داره. به دلیل گوسترش شهر سازی در آستارا مئن الانی آستارا مناطق شهری از ضلع جنوبی به عباس آباد فارسه و به هه دلیل معروف به عباس آباد شهرک ببو ولی روستان عباس آباد هوتویی خوشانه طراوت و زیباییا در بین شالیزاران و کوههان سر سبز تالش حفظ بوگودده.