شهرستان رودسر بخش مرکزی ایته از بخشان شهرستان رودسر ایسه در اوستان گیلان در شمال ایران.


کشوری تقسیماندچينواچين

شهرها: رودسر

جمعیتدچينواچين

بنابر سرشوماری ایران مرکز آمار، جمعیت شهرستان رودسر بخش مرکزی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۸۱۴۷ نفر بو.