سنگوكو دوره

سنگوكو دوره (۱۴۶۷–۱۵۷۳)-(ژاپونی: سنگوكو جيدای - 戦国時代) ايتا ازازيل تاريخی دوره، شورش و خون فوگودن امره ژاپون مئن بو كه اَ كشور، داخلی جنگان واستی هش پرك بوبوسته و ژاپون ˇ پيله كوگاه‌ٰن همديگر امره بجنگستيد. سنگوكو ايتا بخش جه موروماچی دوره مئن ايسه. كی آشيكاگا كوگا ، ژاپون مئن شوگون بيد. گرچه اوشان بِتَنستيد كاماكورا باكوفو جانشين بِبيد ولی پور ژاپون ˇ پيله كوگاه‌ٰن (daimyo) به ويژه اوشانی كه كيوتو ورجا دوربيد، شوگون خطه نخوانديد و هتويی چين امره تجارت بوگوديد و اوشان ايقتصاد روشد بوگوده و اوشانه كار سكه سو بزه و نَم نَمی به اَ ناجه دَكَفتيد كه خوشانه واستی استقلال بداريد. آغاز قرن ۱۵ ژاپون مئن، پور زلزله و لاهيز امويی و هميشك ديهاتان مئن ماليات گيفتن واستی بلوا بو.

ايتا تاتايی جه سنگوكو دوره جنگان

ژاپون تاريخی دوره‌ٰنویرایش

  • كاماكورا
  • موروماچی (آشيكاگا دوره)

(نانبوكو چو ۱۳۳۶ – ۱۳۹۲) - (سنكوگو ۱۴۶۷ - ۱۵۷۳)

  • آزوچی موموياما
  • ادو

شوگونانویرایش

چكنه‌ٰن (دايميو)ویرایش


تاتايی جيگاویرایش

جير بنيويشتهویرایش

اينگيليسی ويكی پديا ايله جار بوگوده‌ٰن