ایماگاوا یوشیموتو

ايماگاوا يوشيموتو ( ۱۵۱۹- ۱۵۶۰ م) - (۱۰۹۳- ۱۱۳۴ گ) ايتا چكنه و ژاپونی سامورايی سنگوكو دوره ، فئودالی دوران، ژاپون مئن بو. يوشيموتو، ايماگاوا كوگا چكنه، اوستان سوروگا مئن بو. وی سال ۱۵۶۰ فوتوركسته به كيوتو و خواستی شوگون بِبه ولی اودا نوبوناگا جولو، اوستان اواری مئن دشكن بوخورده و بِمرده.

ايماگاوا يوشيموتو تاتايی


ايماگاوا گودویرایش

ژاپون پيله ساموراییه‌ٰنویرایش

ژاپون پيله كوگاه‌ٰنویرایش

‍‍