سَنگِلَج ایته از قدیمی محلانه که تئران میئن نها.

سنگلج تآتر ایته از قدیمی‌ترین ایران تئاتر سالونان ایسه که هنوزم مشغول بکار ایسه.

یه عیده ای سنگلج ایسمه واگردان بوگودیه «سنگ رج» دانیدی. رج به معنیه ردیف ایسه و اصطلاح سنگ رج مربوط به سهم گودنه آب با سنگ پاران بو.تئران محلان


قدیم تئران از چار محله تشکیل ببوسته بو به ایسم های سنگلج، اودلاجان (عودلاجان)، بازار محله و چاله‌میدان. در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار چندین محلیه تازه در تئران چاگوده ببوسته به نام‌های: ارگ، چاله حصار، خانی آباد، قنات‌آباد، پاچنار، پامنار، گار ماشین، گود زنبورک‌خانه، صابون‌پزخانه، گود عرب‌ها و دروازه قزوین.