جۊمه هفته هفتۊمي رۊزه ایرانی تقویمؤنˇ مئن و شيشۊمي رۊزه میلادی تقویمˇ مئن. جۊمه' میلادی تقویمˇ مئن Friday گۊنن.

فارسی مئن ای رۊزه جمعه ىا آدینه دۊخؤنن ؤ عربي مئن نی جمعه دخؤنده بنه و برخی اسلامی کشورؤنˇ مئن ایران و عربستان سعودی و عراقˇ مورسؤن، هفته هفتومی و آخری روزه و آخرˇهفته و تعطیل ایسه.

ایرانی تقویمؤنˇ مئن ماهˇ روزؤنˇ سر زماته حساب رسئن و هر روزی یکته نؤم دأشت. هفته امما همساده تمدنؤنˇ جی هگیته ببؤ و بمأ ایرانˇ مئن و مخصوصن بین‌النهرینˇ جی.