آمفی تئاتر

فاىل:Mo۶.jpg
آمفی تئاتر

آمفی تئاتر ایته جیگایی ایسه که حالت نیم دایره داره واونه مین تماشاچیان نیشینده نمایش دئن واسی که اونه جلویم ایته سکو نها که اونه ایسم سِن ایسه و بازیکونان اونه رو بازی کونده.

آمفی تئاتر هم خوره انواع گوناگونی داره آمفی تاتر تانه سر بسته ببه مثل سالون دورون یا سرباز ببه مثل رم آمفی تئاتر که ایتالیا مین نها و خیلی هم معروفه.

هسا آمفی تئاتران خیلی ایمکانات داریدی جه نور و صدا و بولندگو و..... و توجه زیادی به اوشان به.

فاىل:Mo۷.jpg
رم آمفی تئاتر


جورواجورویرایش

گیلان بازیگران

کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهدی هاشمی، ناصر هاشمی، سیروس گرجستانی، سوسن تسلیمی، حمیده خیرآبادی، ثریا قاسمی، پرویز صیاد، عباس امیری، رحیم نوروزی، علیرضا مجلل، فاطمه هاشمی، سید علی میری، نورالدین دعایی، شهرام حقیقت دوست، فرخ لقا هوشمند.