کليشؤم ٚ دهستان

(مسير عوضاؤدن کليشم ٚ دهستان أجي)

کليشؤم ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان رۊبار ٚ شأرستان ؤ فاراب ٚ بخش توابع جه ايسه. أ دهستان یازده ته رۊستا جه تشکيل بۊبؤسته ؤ اۊن ٚ مرکز ني کليشؤم ايسه.

جمعيت دچينواچين

أ دهستانˇ جمعيت براساس سال ۸۵ˇ سر ايشماردن، ۲،۵۲۸ نفر ايسه.[۱]

رۊستاهان دچينواچين

کلیشم دهستان روستاهان

انبوه، خرمکوه (خره پو خرم کوه) دگاسر، كليشم روستا، گردلات، لايه، ناوه، نوده، ويه.

سربس دچينواچين

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}