می‌نام امیرعلی‌ه. تهرانه به دنیا بمم، ۲۳ سالمه. دانشگاه تهرانه روانشناسی خونده‌دارم.

Vikipediyä:Bäbel
fa فارسی زبان مادری این کاربر است.
اي کارگير گيلکئه خؤب بلده.glk-3