کارگیرˇ گبویرایش

سلام.چِرِ مي مقالنˇ مئنˇ عکسانˇ پاکاکوني؟

پارسا۱۲۳؟. جؤن تي عکسؤن پاکابنه چؤن وا کؤپي رایت بدأري. اینه بۊخؤن شاید ته' کۊمک بۊکۊني. در ضمن تی نظرˇ جیره ایمضا بۊکۊن حتمن--ما هان (گب) ‏۱۵ آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۲ (UTC)

آهاچشم--کارگير:پارسا۱۲۳؟.۱۵آوريل ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)