پیر قطب الدین بوقعه

پیر قطب الدین بوقعه ، مرقد ایته عارف وارسته و پرهیز گار ایسه که در سال 972ه.ق فوت بوگود و در 3 کیلومتری آستارا در روستای باغچه سرا نها . و به سال 1259 ه.ش با کومک اهالی تجدید بنا ببوسته و اونه آجوران از لنکران آذربایجان جمهوری باوردده.

فاىل:Ssskk.gif
پیرقطب الدین بوقعه