ويکيپديا (به اينگليسي: Wikipedia) يکته چند زوؤنه اينترنتي دانشنامه أزه محتوا أمرأ ايسه که داوطلب کارگيرؤنˇ ايلجارˇ أمرأ نويشته بۊنه ؤ هرکسي گه اينترنت بدأري تؤنه اينˇ وانويسؤنه دچينواچين بکۊني. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن یعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. ويکپديا نؤم ترکيبي ايسه ويکي واژه جي به معناى "مۊشارکتي جيگه" ؤ انسيکلؤپديا به معناى "دانشنامه". ويکيپديا هدف انتشار ؤ خلقˇ يکته رهادانشنامه به تمامي زينده زوؤنؤنه.ويکيپديا اينگليسي مؤورخˇ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ به شکل مۊکمل؛ نؤپديا تخصصي دانشنامه ويسين نويشته بۊبؤ. اينˇ بنأنأنکسؤن "جيمي ولز" ؤ "لري سنگر" ايسن. هسأ ويکيمديا غيرانتفاعي بۊنياد ويکيپديا پؤرؤژهٰ پۊشتيباني کؤنه. اي جيگه أصلي اينترنتي ميزبانؤن (هاستؤن) فلؤريدا تامپا شهرˇ ميئن ايسه. همچنين چندته ايضافي ميزبانؤنأن آمستردام ؤ سئۊلˇ ميئن دأنه.[۱] ويکپيديا آوريل ما ۲۰۰۷ˇ أواخر يکته جي دهته برتر جيگه'ن دئنکسؤنˇ لحاظˇ جي ألئکسا ميئن بۊ گه نيصفˇ جي ويشترˇ اي آمار اينگليسي ويکيپديا شي بۊ.[۲]

Wikipedia-logo-v2.svg
ويکيپديا لؤگؤ
Www.wikipedia.org screenshot 2013.png
ويکيپديا أصلي سايتˇ نما ۲۰۱۳

تا ۲۰۱۵ دسامبر ما پنجۊم کؤلˇ زوؤنؤن سرهم ۱۴۱ ميليۊن ته ويشتر ولگ دبؤنه گه ۳۷ ميليۊن ته ويشتر خالي وانويس ايسه. پيلˇ زوؤنؤنˇ جي؛ اينگيليسي ۵ ميليۊن ته ويشتر, سۊئدي ۲/۱ ميليؤن, آلماني ۱/۸ ميليۊن, هۊلندي ۱/۸ ميليۊن, فرانسوي ۱/۷ ميليۊن, رۊسي ۱/۲ ميليۊن, ايتاليايي ۱/۲ ميليۊن, ايسپانيايي ۱/۲ ميليۊن, لهستاني ۱/۱ ميليۊن, ويتنامي ۱/۱ ميليۊن ؤ ژاپۊني ؤ پۊرتقالي ؤ چيني هرته ۸۵۰ هزارته ويشتر وانويس دأنن. ثبتˇ نؤم بؤده کارگيرؤنˇ تعداد حدۊدˇ ۵۹ ميليۊن نفر ايسه گه ايشؤنˇ جي ۴۰۲۲ نفر کارکيا ايسن.ويکيپديا ۲۹۱ته زوؤنه پۊشتيباني کؤنه. [۳]

اي دانشنامه wikipedia.org جيگه سر "ويکي" نرمبزارˇ سر گه هاوايي زوؤنˇ ميئن بۊنه "تۊند" چؤده بۊبؤ. ولز عقيده دأنه ويکيپديا خأن بريتانيکا کيفيته برسي ؤ حتي چاپأ ني ببي. جيمي ولز ويکيپديا بنأنأنکس اۊنه ايتؤ تؤصيف کؤنه"

"ويکيپديا حقسأيي در راستاى چؤدن ؤ خلقؤدنˇ دانشنامه-اي با جؤرترين کيفيت همته مردۊم ؤ ايشؤنˇ مأري زوؤنˇ ويسين ايسه."

گيلکي ويکيپديادچينواچين

 
گيلکي ويکيپديا لؤگؤ

گيلکي ويکيپدياخۊ کارأ ۱۵۸۰ ديلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأیته ؤ سۊته کارکيا ؤ ۸۰۰۰ته کارگير دأنه.[۴] ۲۰۰۷ اۊکتۊبر ما ۲۹؛ ۳۱۲ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۶۷ ويکيپديا زوؤنؤنˇ ميئن بۊ اۊ زمت خالي ۲۵۳ته ويکي دبۊ.[۵] ۲۰۱۶ آگۊست ما ۳۱؛ ويکي گيلکي ۶۰۳۰ته وانويسˇ أمرأ رۊتبهٔ ۱۵۱ ويکي‌متا زوؤنؤنˇ لیست ٚ ميئن پيدؤده.[۶]

سربسدچينواچين