هيندˇ جؤمۊري ىا هيندۊستان ايته کشور ايسه کي آسیا قاره نسا مئن قرار بيگيته دره. أ کشورˇ مرکز، دهلي نؤ شأر ايسه.

India (orthographic projection).svg

أ کشور همساىه'ن پاکستان، چین، بوتان، نپال، تبت، برمه و بنگلادش ایسده. جه بيجير ور ني به هند اۊقىانۊس وصل ايسه.

هيند ويشتر جه ۳۵ ته پيله شأر دره کي اۊشانˇ جمعيت بۊجؤرتر جه اي میلیؤن نفر ايسن. هيندˇ مأرۊف: کلکته ، حیدر آباد ، میسور ، جیپور ، احمدآباد ، مدرس و بوپال از شهرانه مهیمه هندیده.

هيندˇ پيلکي 144/166/3 کیلۊمتر مربعیه (هلبت کشمیر أىه حساب نۊبؤسته) جمعیت: 1200000 نفر رسمي زوان: هيندی حکۊمتˇ شکل:دمؤکراسی، جومهوریه پارلماني جؤمۊري پۊلˇ واحد: هيندۊستانˇ رۊپيه

هيندˇ جۊغرافياویرایش

هيندˇ جۊغرافي پۊر متنوع ايسه کۊه، بیابان، دشت ؤ تپه هيندˇ فلات-ه شامل به.

هیند دۊوؤمي پر جمعيتˇ کشور دۊنىا مئن محسۊب به ؤ هأندر فرهنگي، ؤ قؤمي تنوع اۊنˇ مئن نهأ کي به هفتاد ؤ دؤ ملتˇ کشور مأرۊف ايسه.

سربسویرایش