مسجید ایته نیایشگاه و گردهمایی محل مسلمانان ایسه.مسجد ایته جیگایی ایسه که مسلمانان اونه میئن نماز خوانیدی و عیبادت کونیدی

مسجدان ساختمان از بخشان گوناگونی تشکیل ببوسته:

گمبد
شبستان


چنته مسجیددچينواچين

کاسه فروشان

ساغریسازان

اکبریه

اسپی مزگت