ليجارکي حسن‌رۊد ٚ دهستان

(مسير عوضاؤدن ليجارکي حسن رۊد ٚ دهستان أجي)

ليجارکي حسن‌رۊد ٚ دهستان، ايته جه گيلان ٚ دهستانان، أنزلي شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ دۊرۊن ايسه.

ليجارکي حسن‌رۊد ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانأنزلي شأرستان
بخشأنزلي شأرستان ٚ مرکزي بخش
مردۊم
جمعيت۸,۲۴۴ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۹۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۸,۲۴۴ نفر (۲,۷۱۱خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایان

دچينواچين
ليجارکي حسن‌رۊد ٚ دهستان ٚ رۊستایان

طالب‌آباد، ليجارکي، حسن‌رۊد، گۊلشن، پيله جفرۊ، تۊرب ٚ گۊده، شانگهای پرده.

  1. درگاه ملی آمار ایران