فردوسي

حکیم ابۊالقاسم فردۊسي توسي مشهۊر به فردۊسي سالِ ۳۲۹ هجري قمري توسˇ خراسانˇ مئن به دۊنیا بۊمَأ ۊ سالِ ۴۱۶ هجري قمري مئن درگۊذشت. یِته حماسي سۊراينده ۊ شاهنام-ه کيتابˇ سۊراينده هیسه.أ چکامه سرا شاهنامهٔ ابۊمنصۊرِه به نظم دربیَأرده،أ شاعر سي سال رنج بأکشه تا أ کيتابˇ وانیویسه خۊ کيتابˇ مئنَم بؤگۊته:

بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی

فردۊسي ره پیلا ترین سۊراینده حماسي و پارسي نۊیس تارئخ دؤنَن.فردۊسي خۊ شاهنامه از سي سالگي آغاز بؤگوته و هفتاد سالگي مئن تماما گۊته.او زماني که پارسي زوؤن از میان شؤ دؤبؤ سي سال کوششˇ امرأ اي امرˇ جلۊ بگیته و پارسي زوؤنˇ زنده نگه بدَأشت.فردۊسي یِته از پيلا ترين شاعران تارئخˇ جهان هیسه و ایرانˇ مئن ۲۵ اؤردیبهشت ما روز بؤزرگداشت فردۊسي نؤم بیته.


ايطلاعاتي از فردوسيدچينواچين

اصلي نؤم:ابۊالقاسم فردوسي توسي

کاري زمينه:فارسي ادبيات، شعر

زادروز: ۳۲۹ قمری برابر با ۳۱۹ خورشیدی دهکدهٔ پاژ، توس، خراسان

مرگ:توس

ملیت:ایراني

زينديگي محل:توس، پاژ

آرامگا:توس، خراسان

مذهب:مسلمان، شیعه

زمات حؤکۊمت:سامانیان و غزنویانِ فرمانرایي

لقب:طوسˇ حکیم،سخنˇ حکیم

پیشه:شاعر ۊ دهقان

نيۊيشتاري سبک:خۊراساني سبک

کيتابان:شاهنۊمه

اثر بَنَأ بر:فارسي ادبيات ۊ جهانˇ ادبيات

يته نمۊنه از اينه شعراندچينواچين

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله‏

وابسته جستاروندچينواچين

سربسدچينواچين

  • حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
  • خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۹). از شاهنامه تا خداینامه: جستاری دربارهٔ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. تارنمای نوف.
  • خالقی مطلق، جلال (۱۳۷۲). گل‌رنج‌های کهن: برگزیدهٔ مقالات دربارهٔ شاهنامهٔ فردوسی. به کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.