عفرين (کۊردي ميئن: عەفرین) يکته کانتؤن، سۊريه کلسيا دمؤکراتيک فدراسيؤن (DFNS) ٚ جي بۊ. عفرين سۊريه کۊردنشين مناطق (رؤژاوا) ٚ ميئن قرار دأنه. ی‌پ‌گ سال ۲۰۱۲ م. ميئن عفرين ٚ کؤنترؤل ؤ حيفاظت ٚ مسئۊليته گردن بيته ؤ سال ۲۰۱۴ «عفرين ٚ کانتؤن» نؤم‌گۊذاري بۊبؤ. تۊرکيه أرتش سال ۲۰۱۸ اي شهره تصرؤف بؤده ؤ نتيجتن اي کانتؤن ٚ فعاليتؤن متوقفأبؤ. [۱]

عفرين ٚ نقشه
عفرين ٚ نقشه


سربسویرایش