زنجان اوستان

زنجان شهرستان ایته جه شهرستانان زنجان اوستان ایسه . جه کیشور ایران که اونه مرکز هم زنجان شهر ایسه.


کیشوری تقسیمان دچينواچين

 • زنجان شهرستان بخش مرکزی
  • بناب دهستان (زنجان)
  • بوغداکندی دهستان
  • تهم دهستان
  • زنجانرود بالا دهستان
  • معجزات دهستان
  • قلتوق دهستان

شهر: زنجان

 • زنجانرود بخش
  • محسن آباد دهستان
  • چایپاره بالا دهستان
  • زنجانرود پائین دهستان
  • چايپاره پائین دهستان
  • غنی بیگلو دهستان

شهر: ارمغان خانه

زنجان (اوستان)

زنجان (اوستان)

مرکز زنجان
شهرستانان ابهر | ایجرود | خدابنده | خرمدره | زنجان | طارم | ماه ‌نشان
شهرون

آب‌ بر | ابهر | چورزق | حلب | خرمدره | دندی | زری ‌آباد | زرین ‌رود | زنجان | سجاس | سلطانیه | صائین ‌قلعه | قیدار | گرماب | ماه ‌نشان | هیدج | سهرورد | ارمغان خانه

دئنی جیگان

شارشار آبشار  | زنجان بازار  | رختشویخانه بنا  | کرسف تپه‌هان باستانی  | داش‌کسن | قاطرچی دربند  | خرمنه‌سر غار  | کتله‌خور غار  | بهستان قلعه  | گنبد سلطانیه | زنجان مسجد جامع  | اژدها معبد  | زنجان موزه  | کاسپین نمایشگاه بین‌المللی