سعید هدهدی بیش از ان که نیویسنده ببه نوازندیه ایته کیتان اونه جا چاپ ببو و ایته دیگه هم در حال اماده بونه.


.


2ایسفند 1353 به دونیا بومو ولی اونه شناسنامه مئن 1 مهر 1354 ثبت ببسته . سال 1377 جا خو فعالیت هونریا شروع بوگوده از سال 1379 تا 1382 تئران بوشو و بهمن رجبی پالو تا پایان دوریه فوق عالی کار بوگود چند تا کنسرت بدا سال 1380 تئران دانشگاه مئن با گروه بیداد گیلکی ایته برنامه اجرا بوگوده .

سال 1383 با مسعود شعاری کنسرت بنا - هو سال آرمان سیگارچی کنسرت مئن ایته قسمت اجرا بوگوده با دونوازی عود و تنبک و سال 84 گروه هم آوا مره کنسرت بنا که رجبی هم بامو - هو سال مئن چار محال و بختیاری شهرستان بروجن دو نوازی تنبک با ممد علی برجیان انجام بدا و دو ماه بعد دوباره شهر کرد مئن هم اجرا داشتی دی ماه هو سال هم دوباره با گروه بیداد رشت اجرا داشتی.

مرداد 1387 که دوباره گروه بیداد امرا رشت کنسرت داشتی. شماره 12 فصلنامیه موسیقی ماهور ایته مقاله فادا به نام قدمت تنبک تا کجاست ماهنامیه مقام دوره قدیم مین هم ایته نوشته داره به نام جانشینی در هنر مردود است و گیله وا دورون هم خو اوستاد امرا ( بهمن رجبی ) ایته مصاحبه بوگوده و روزنامه معین هم ایته مصاحبه اونه امرا بوگوده و چند تا مجله دانشجویی هم هاتو. تعمیر پوست تنبک مئن خبره ایسه که ا کارم فریدون حلمی جا که سازندیه تنبک ایسه یاد بیگیفته . موفق ببسته کارت صلاحیت معلمی فیگیره . بتازگی خو کیتابه کی چن سالی بو نیویشتن دوبو با نام "تجسم ریتمیک شعرهای کودکانه" چاپ بوکوده.

بیرون پیوندان

دچينواچين

شخصی وبلاگ

نشر ایلیا


قالب:گیلان نویسندان