رۊستم يأ رؤستم يته اؤسطۊره شاهنامه مئن هيسه ۊ فارسي أدبياتˇ مئن مؤهمترين اؤسطۊره به شۊمار هأنه. رۊستم، زال ؤ رۊدابه وچه هيسه. سرأخرم خۊ ناتني برأرˇ دس يني شؤغاد کۊشته‌بۊنه. [۱]

رۊستم ايژدها همرأ جنگ دره

دۊنيا همأنویرایش

فردؤسي شعرانˇ مئن بنويشته‌نأ رۊدابه، اینˇ مار، دردˇ شديدي گيره ۊ زال سيمؤرغ أجي کۊمک گيره ۊ سيمرغ اۊن-ه به شيوۀ رۊستمزايي (سزارين) به دۊنيا هوره.

تاريخˇ مئنویرایش

يسري معتقدن گه اي کاراکتر هۊ سۊرنا أشکاني سپهبد ايسه گه اينˇ حماسه‌سازئن به رشتۀ نظم دربۊمأ.

اينˇ قؤدرتویرایش

فردؤسي خۊ شاهنامه مئن رۊستمˇ قؤدرت-ه خئلي زياد نۊشؤن بدأدأنه يه نمۊنه اي شعره گه رۊستم يۊها (ايژدها) سر-ه بينه:

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش

فرو ریخت چون رود خون از برش[۲]

رۊستمˇ کاران ۊ جنگانویرایش

  • هفت خان
  • سياوشˇ پرورش دأن
  • سهرابˇ همرأ جنگسن
  • مازندرانˇ جنگ
  • هاماورانˇ جنگ
  • هماونˇ جنگ
  • کیخسرؤ پيلاجنگ

مۊردنویرایش

اۊته خؤ شاهنامه مئن بۊمأ دأره رۊستم ۶۰۰ سال زينديگاني دأشت ؤ خۊ ناتني برأرˇ دس کۊشته‌بۊنه. [۳]

نزيک وانويسؤنویرایش

سربسویرایش

  1. حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶).فردوسي شاهنامه.ناهید فرشادمهرˇ ترجمه. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵
  2. فردوسي شاهنامه. نشر محمد: شابک ‎۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Rostam