رشتˇ شأرداري


حاجی میرزا خلیل نامی بو که از مشروطه خواهان درستکاری بو مامور به ساختنه بلدیه(شهرداری) به. و انجمنی چاکونه به نام (انجمن بلدیه) که یه تعداد از افراد اونه میئن عضو بو تا به حاجی میرزا خلیل کمک و همفکری بوکونید.

رشته شهرداری

کارهایی که بایستی بوگودیبید سنگفرش کوچان و خیابانان(اون موقع خیابانان خاکی بو و با اولین باران تبدیل به گیل و لجن بستی) طاق زئن زیر خیابانان به منظور عبور فاضلاب . رسیدگی به قصابخانان و نانوایان ...و از أ مسائل که او زمان اهمیت خاصی خوشانه داشتیدی. حاجي ميرزا خليل آقا، اولين رييس انجمن بلديه رشت بو . اون از او ادمای کاری بو که خو کارا با جدیت تمام برای ابادانی شهر شوروع بوگود.


شماره ۱۸ روزنامه نسيم شمال به تاريخ ۹ ربيع الثانی ۱۳۲۶ صفحه ۳ اتو خوانیم:

انجمن مبارک بلديه به سعی و اهتمام آقای حاج ميرزا خليل آقا كه رييس بلديه است، شب و روز در فكر ترفيع حال اهالی و تخفيف قيمت اجناس و ارزانی ارزاق ميباشند. راه پير بازار كه از خرابی ممتنع العبور بود، در اين ايام به اهتمام بلديه به نيكوترين طرحی مشغول تعمير است و ايضاً بلديه قول داده است كه هر شب هزار چراغ از الكتريسيته و فانوس های ملّون در معابر و محلات شهر رشت روشن كند. در زمان تصدی حاج ميرزا خليل آقا، ساختمان كنونی شهرداری رشت هنوز ساخته نشده بود و اداره بلديه در محل ساختمان «خوستاريا» مستقر بود.

اولین اداره بلدیه رشت ، بعد از انتخاباتی که در تاریخ دهم بهمن ماه 1286 بر گوزار ببوسته ، تشکیل ببوسته.

اغاز به کار بلدیه که همزبان با تئران ببوسته بو .تاثیرات زیادی بر توسعه شهریه رشت داشتی.

اول تیر 1305 ، اداره بلدیه رشت به ساختمان نوساز خودش مونتقلا بوسته که با الهام از از معماریه نئوکلاسیک اروپا بویژه معماری سنت پترز بورگ روسیه و توسط معماران ایرانیه مقیم در رشت ساخته ببوسته و الان نیز هتو مقر شهرداری رشت ائیسه.

شهرداریه رشت شامله ساختمان شهرداری و برج ساعت که نماد شهره رشته و موزیه پست و ساختمان قدیمیه هتل ایران ئیسه .

بناهایی که دور میدان شهرداریه رشت نها در اوائل سلطنت رضا شاه پهلوی (1340 - 1320 ه ش )چاگوده ببوسته.

برج ساعته شهر داری به هنگام زلزله مهیب و ویرانگر گیلان در سال 1369 ویرانا بو. که بعدن به صورت قبل بازسازی ببوسته.