خۊسرؤ گۊلسۊرخي

(مسير عوضاؤدن خسرو گلسرخی أجي)

خسرو گلسرخی 2 بهمن 1322 رشت مئن به دونیا بومو شاعر و نیویسنده و فعال سیاسی چپگرا بو اونه پئر و مار هر دوتا جزء گیلان آزادیخاهان بون گلسرخی محمد رضا پهلوی دوران مئن ب همرایه کرامت الله دانشیان محاکمه و اعدام ببسته . دفاعیانی که گلسرخی دادگاه مئن بوگوده هو زمات تیلیویزیون جا پخشا بو و باعث معروف بستن اون ببو . گلسرخی جا تا زماتی که زنده بو کتابی چاپ نبوبو اون بعد مرگ چند تا کیتاب اون جا چاپ ببو.

خۊسرؤ گۊلسۊرخي

خسرو گلسرخی 29 بهمن 1352 به جرم شرکت در گروگان گیفتن رضا پهلوی دادگاه ارتش مئن به اعدام محکوم ببو و تئران میدان چیتگر دورون تیرباران ببواونه بابا بزرگ از میرزا کوچه خان یاران بو.