خۊسرؤ گۊلسۊرخي

(مسير عوضاؤدن خسرو گلسرخی أجي)

خسرو گلسرخی 2 بهمن 1322 رشت مئن به دونیا بومو شاعر و نیویسنده و فعال سیاسی چپگرا بو اونه پئر و مار هر دوتا جزء گیلان آزادیخاهان بون گلسرخی محمد رضا پهلوی دوران مئن ب همرایه کرامت الله دانشیان محاکمه و اعدام ببسته . دفاعیانی که گلسرخی دادگاه مئن بوگوده هو زمات تیلیویزیون جا پخشا بو و باعث معروف بستن اون ببو . گلسرخی جا تا زماتی که زنده بو کتابی چاپ نبوبو اون بعد مرگ چند تا کیتاب اون جا چاپ ببو .

خسرو گلسرخی 29 بهمن 1352 به جرم شرکت در گروگان گیفتن رضا پهلوی دادگاه ارتش مئن به اعدام محکوم ببو و تئران میدان چیتگر دورون تیرباران ببواونه بابا بزرگ از میرزا کوچه خان یاران بو