شيطان کۊه - زبان‌های دیگر

شيطان کۊه در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شيطان کۊه وگرد.

زبان‌ها