أباتر

(مسير عوضاؤدن اباتر أجي)

اباتر ایته جه گيلانˇ رۊستايان، سۊماسرا شأرستانˇ مرکزي بخش ؤ طاهر گۊرابˇ دهستانˇ توابع جه ایسه.

جمعيت دچينواچين

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۱،۸۸۲ نفر (۵۲۸خانوار) بۊ.[۱]

سربس دچينواچين

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}