کيا لؤگؤ ويکيپديا ميئن

کيا'ن، ويکي نيويسؤني ايسن گه يپأره ويشترى فندي دسبرس وبجيگه مؤديريتˇ ويسين دأنن. گيلکي ويکيپديا کيا بؤنˇ ويسين خأ گيلکي ويکيپديا ميئن ۵۰۰ته دچين وچين دأشتن ؤ ۳ماه، کارگيرˇ ثبتˇ نؤمˇ جي بۊگذري. ايمأ خأ ائره درخاست هدأن تا دئباخي کارگيرؤن اۊنه رأى بدن.

کيا'نˇ ليست