يه شؤ بۊشؤم رۊخؤنه (منظۊمه)

(مسير عوضاؤدن یه شؤ بشئوم روخئونه أجي)

یه شؤ بشئوم روخئونه، گیلکی شعر. ئون̌ کیتاب̌ محمود پاینده لنگرودی ایسّه که اونه در سال 1338 ه.ش بوگوفته . بعد ئن اونه 1358 مئن منتشر بگودا. یه شو بوشئوم روخئونه) ،که در سال 1358 ه.ش چاپ ببوسته اون در ا منظومه به گویش گیلکی، جی صداقت لنگرود̌ مردمان و اوشان مهربونی ئن بوگوفته.